Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) dne 30. srpna 2019 – LN v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

(Věc C-655/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Alba Iulia

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: LN

Odpůrci: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Předběžné otázky

Brání článek 2 směrnice 2006/112 o společném systému daně z přidané hodnoty1 tomu, aby plnění, prostřednictvím kterého plátce daně, který jako věřitel získá nemovitost, která je předmětem nuceného výkonu rozhodnutí, a později ji prodá za účelem dosažení splacení zapůjčené částky, bylo považováno za ekonomickou činnost ve formě využití hmotného nebo nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu z něj?

Může být osoba, která provedla takovou právní transakci, považována za osobu povinnou k dani ve smyslu článku 9 směrnice 2006/112?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).