Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Julia (Rumunsko) 30. augusta 2019 – LN/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

(vec C-655/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Alba Julia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odporca, žalobca v prvom stupni: LN

Odvolateľky, žalované v prvom stupni: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Prejudiciálne otázky

1.    Bráni článok 2 smernice 2006/112 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 tomu, aby sa transakcia, prostredníctvom ktorej daňový poplatník, ktorý v postavení dlžníka nadobudne v rámci exekúcie nehnuteľnosť, túto nehnuteľnosť po určitom čase predá s cieľom získať späť sumu poskytnutú ako pôžičku, považovala za ekonomickú činnosť spočívajúcu vo využívaní hmotného alebo nehmotného majetku na účely získania príjmu na pokračujúcom základe?

2.    Možno subjekt, ktorý uskutočnil takúto právnu transakciu, považovať za zdaniteľnú osobu podľa článku 9 smernice 2006/112?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).