Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Alba Julia (Rumänien) den 30 augusti 2019 – LN mot Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

(Mål C-655/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Alba Julia

Parter i det nationella målet

Klagande: LN

Motpart: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Tolkningsfrågor

Ska artikel 2 i direktiv 2006/112 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 tolkas på så sätt att den utgör hinder för att en transaktion, genom vilken ett skattesubjekt i egenskap av borgenär förvärvar fast egendom som är föremål för en exekutiv auktion och, efter en viss tid, säljer egendomen för att täcka sin lånefordran, betraktas som ekonomisk verksamhet i form av utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav?

Kan en person som har genomfört en sådan rättshandling betraktas som beskattningsbar person i den mening som avses i artikel 9 i direktiv 2006/112?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).