Language of document :

Иск, предявен на 8 ноември 2019 г. — Европейска комисия/Унгария

(Дело C-821/19)

Език на производството: унгарски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Condou-Durande, J. Tomkin, и A. Tokár)

Ответник: Унгария

Искания на ищеца

Комисията моли Съда:

a)    да установи, че:

Унгария не е изпълнила своите задължения по член 33, параграф 2 от Директива 2013/32/ЕС като е въвела ново основание за недопустимост освен изрично установените в посочената директива във връзка с недопустимостта на молбите за убежище,

Унгария не е изпълнила своите задължения по член 8, параграф 2, член 12, параграф 1, буква в) и член 22, параграф 1 от Директива 2013/32/ЕС, както и по член 10, параграф 4 от Директива 2013/33/ЕС, тъй като е приела мерки, с които се квалифицира като престъпление организационната дейност, извършвана, за да се създаде възможност за започване на производство по предоставяне на убежище на лица, които не отговарят на критериите, установени от националното право в законодателството в областта на убежището, и в които се предвижда приемането на ограничителни мерки спрямо лицата, обвинени в извършването на това престъпление или осъдени за него.

б)    да се осъди Унгария да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Откакто през 2015 г. внезапно се увеличава броят на молбите за убежище, Унгария многократно изменя своята система за предоставяне на убежище. През 2018 г. съществено е изменена унгарската правна уредба относно правото на убежище. На 20 юни 2018 г. унгарският парламент приема az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló, 2018. Évi VI. törvény (Закон VI от 2018 г. за изменение на определени закони във връзка с мерките за борба с незаконната имиграция) и седмата поправка на унгарската Конституция. Този пакет от законодателни мерки е известен и като Закона „Stop Soros“ (Закон „за спиране на Сорос“). С посочените изменения се ограничава в още по-голяма степен кръгът от лица, които могат да се възползват от правото на убежище, тъй като съгласно изменението в Закона за правото на убежище молбата за убежище ще се счита за недопустима, когато молителят е влязъл на територията на Унгария от държава, в която не е бил подложен на преследване или изложен на пряка опасност от преследване. В същия дух е изменен и Büntető Törvénykönyv (Наказателен кодекс). Така например, се квалифицира като престъпление организационната дейност, която има за цел да се създаде възможност за започването на производство по предоставяне на убежище на лица, които не са преследвани в своята държава на произход, в държавата на обичайно пребиваване или в друга държава, през която са минали, за да пристигнат [в Унгария], на основания на раса, гражданство, принадлежност към определена социална група, религия и политически убеждения, или които основателно се опасяват от пряко преследване.

Тъй като счита, че приетата през 2018 г. правна уредба е в противоречие с правото на Съюза, Комисията започва срещу Унгария производство за установяване на неизпълнение на задължения. Доколкото изложените от Унгария доводи в хода на досъдебната процедура не разсейват съмненията на Комисията, тя решава да сезира Съда.

____________