Language of document :

Sag anlagt den 8. november 2019 – Europa-Kommissionen mod Ungarn

(Sag C-821/19)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Condou-Durande, J. Tomkin og A. Tokár, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Ungarn

Sagsøgerens påstande

a)    Det fastslås, at

Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv 2013/32/EU, idet det har indført en ny afvisningsgrund for så vidt angår asylansøgninger, ud over de afvisningsgrunde, der udtrykkeligt er fastsat i nævnte direktiv

Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 2, artikel 12, stk. 1, litra c), og artikel 22, stk. 1, i direktiv 2013/32/EU samt artikel 10, stk. 4, i direktiv 2013/33/EU, idet det har vedtaget foranstaltninger, hvorefter det anses for strafbart at udøve enhver organiseret aktivitet med henblik på at muliggøre iværksættelse af en asylprocedure for personer, der ikke opfylder de kriterier, som er fastsat i national ret på asylområdet, og som foreskriver vedtagelse af restriktive foranstaltninger over for personer, der tiltales eller dømmes for et sådant strafbart forhold.

b)    Ungarn tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Efter at antallet af asylansøgninger pludselig steg i 2015 ændrede Ungarn sin asylordning flere gange. I 2018 blev de ungarske bestemmelser om asylret væsentligt ændret. Den 20. juni 2018 vedtog det ungarske parlament az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló, 2018. Évi VI. törvény (lov nr. VI af 2018 om ændring af visse love med hensyn til foranstaltninger mod ulovlig indvandring) og den syvende ændring af den ungarske forfatning. Denne lovpakke kendes også som »Stop Soros«-lovgivningen. Med disse ændringer blev den personkreds, der kan gøre krav på asyl, yderligere indskrænket, eftersom en asylansøgning i henhold til ændringen af lov om asylret ikke kan antages til realitetsbehandling, når asylansøgeren ankommer til den ungarske område via et land, hvori vedkommende ikke har været udsat for forfølgelse eller direkte trusler om forfølgelse. Straffeloven (Büntető Törvénykönyv) blev ændret i samme retning. Denne ændring gjorde det strafbart at udføre enhver organiseret aktivitet med henblik på at muliggøre iværksættelse af en asylprocedure for personer, der ikke forfølges eller ikke har grund til at frygte direkte forfølgelse på grund af deres race, religion, nationalitet, deres tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller deres religiøse eller politiske anskuelser i det land, hvor de har statsborgerret, i det land, hvor de har sædvanligt ophold, eller i et andet land, fra hvilket de ankom.

Kommissionen er af den opfattelse, at bestemmelserne vedtaget i 2018 er i strid med EU-retten, og har følgelig indledt en traktatbrudsprocedure mod Ungarn. Da de argumenter, som Ungarn fremsatte under den procedure, der gik forud for søgsmålet, ikke har ændret Kommissionens opfattelse, har Kommissionen besluttet at indbringe sagen for Domstolen.

____________