Language of document :

Beroep ingesteld op 8 november 2019 – Europese Commissie/Hongarije

(Zaak C-821/19)

Procestaal: Hongaars

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Condou-Durande, J. Tomkin en A. Tokár, gemachtigden)

Verwerende partij: Hongarije

Conclusies

De Commissie verzoekt het Hof:

a)    vast te stellen dat:

Hongarije zijn verplichtingen ingevolge artikel 33, lid 2, van richtlijn 2013/32/EU niet is nagekomen omdat het, wat de niet-ontvankelijkheid van asielverzoeken betreft, een nieuwe grond voor niet-ontvankelijkheid heeft geïntroduceerd naast de in die richtlijn expliciet genoemde gronden;

Hongarije niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge artikel 8, lid 2, artikel 12, lid 1, onder c), en artikel 22, lid 1, van richtlijn 2013/32, alsmede ingevolge artikel 10, lid 4, van richtlijn 2013/33/EU, aangezien het maatregelen heeft genomen op basis waarvan i) als strafbaar feit wordt aangemerkt de handelwijze van een organisatie die ertoe strekt een asielprocedure te starten voor personen die niet voldoen aan de in het nationale recht vastgelegde asielcriteria, en ii) beperkende maatregelen worden opgelegd aan personen die beschuldigd worden van het begaan van dat strafbaar feit of die daarvoor zijn veroordeeld;

b)    Hongarije te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Nadat in 2015 het aantal asielaanvragen plotseling was gestegen, heeft Hongarije zijn asielregeling verschillende malen aangepast. In 2018 werd de Hongaarse asielwetgeving ingrijpend gewijzigd. Op 20 juni 2018 heeft het Hongaarse parlement az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló, 2018. Évi VI. törvény (wet VI van 2018 tot wijziging van een aantal wetten inzake maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie) en de zevende wijziging van de Hongaarse grondwet aangenomen. Dit pakket maatregelen staat ook bekend als de „Stop Soros”-wet en heeft tot gevolg dat de groep personen die in aanmerking komt voor asiel nog kleiner wordt. Als gevolg van de wijziging van de asielwet is een aanvraag namelijk niet-ontvankelijk als de asielaanvrager naar Hongarije is gekomen via een land waar hij niet was blootgesteld aan vervolging of een rechtstreeks risico op vervolging. Ook de Büntető Törvénykönyv (wetboek van strafrecht) is op vergelijkbare wijze gewijzigd. Als strafbaar feit is aangemerkt de handelwijze van een organisatie die ertoe strekt een asielprocedure te starten voor personen die in hun land van herkomst, het land van hun gewone verblijfplaats of een ander land waarlangs zij Hongarije zijn binnengekomen, niet worden vervolgd vanwege hun ras, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of hun religieuze of politieke opvattingen, of die aldaar geen gegronde vrees voor directe vervolging hebben.

De Commissie stelt zich op het standpunt dat de in 2018 aangenomen wetgeving zich niet verdraagt met het Unierecht en is daarom een niet-nakomingsprocedure gestart tegen Hongarije. Daar het door Hongarije in de precontentieuze procedure gevoerde betoog de twijfel van de Commissie niet kon wegnemen, heeft zij besloten de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie.

____________