Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Barcelona (Španělsko) dne 22. října 2019 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v. GB

(Věc C-783/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Barcelona

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Odpůrce: GB

Předběžné otázky

Umožňuje rozsah ochrany označení původu toto označení chránit nejen ve vztahu k podobným výrobkům, nýbrž také ve vztahu ke službám, které mohou být spojeny s přímou nebo nepřímou distribucí těchto výrobků?

Vyžaduje riziko porušení z důvodu použití názvu vyvolávajícího připomenutí, na něž odkazují zmíněné články unijních nařízení1 2 uskutečnit zejména analýzu použitého názvu pro účely určení dopadu, který má na průměrného spotřebitele, nebo je pro účely analýzy tohoto rizika porušení z důvodu použití názvu vyvolávajícího připomenutí napřed třeba určit, že se jedná o tytéž výrobky, podobné výrobky nebo složené výrobky, které mezi svými složkami mají výrobek chráněný označením původu?

Je riziko porušení z důvodu použití názvu vyvolávajícího připomenutí třeba určit objektivními parametry, když existuje úplná nebo velmi vysoká shoda v názvech, nebo je třeba jej pro účely závěru, že riziko připomenutí je nevýznamné nebo irelevantní, odstupňovat s ohledem na připomínající a připomínané výrobky a služby?

Je ochrana, kterou stanoví uvedená právní úprava v případech rizika připomenutí nebo zneužití, zvláštní ochranou vlastní specifikům těchto výrobků, nebo musí být ochrana nutně spojena s normami o nekalé hospodářské soutěži?

____________

1     Článek 13 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. 2006, L 93, s. 12).

2 Článek 103 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 671).