Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona (Španielsko) 22. októbra 2019 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB

(vec C-783/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Provincial de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca : Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Žalovaný: GB

Prejudiciálne otázky

1.    Umožňuje právny rámec ochrany označenia pôvodu chrániť označenie nielen voči podobným výrobkom, ale aj voči službám, ktoré by sa mohli týkať priamej alebo nepriamej distribúcie týchto výrobkov?

2.    Vyžaduje riziko porušenia označenia pôvodu na základe vyvolania mylnej predstavy o výrobku, na ktoré odkazujú vyššie uvedené články nariadení Spoločenstva1 2 , prednostne analýzu názvu na účely zistenia vplyvu vyvolanej mylnej predstavy na priemerného spotrebiteľa, alebo je pri analýze rizika porušenia označenia pôvodu na základe vyvolania mylnej predstavy potrebné predovšetkým zistiť, či sa jedná o rovnaké výrobky, podobné výrobky alebo komplexné výrobky, ktorých komponentom je aj výrobok chránený označením pôvodu?

3.    Má sa riziko porušenia označenia pôvodu z dôvodu vyvolania mylnej predstavy o výrobku určiť prostredníctvom objektívnych parametrov, pokiaľ existuje úplná alebo veľmi vysoká zhoda v názvoch, alebo sa má toto riziko na účely záveru, že riziko vyvolania mylnej predstavy je nepatrné alebo irelevantné, odstupňovať v závislosti od evokovaných a evokujúcich výrobkov a služieb?

4.    Je ochrana, ktorú predvída príslušná právna úprava v prípadoch vzniku rizika mylnej predstavy alebo zneužitia osobitnou ochranou vlastnou špecifikám týchto výrobkov, alebo sa musí nutne jednať o ochranu, na ktorú sa vzťahujú právne predpisy o nekalej súťaži?

____________

1 Článok 13 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 2006, s. 12).

2 Článok 103 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 671).