Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Provincial de Barcelona (Španija) 22. oktobra 2019 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB

(Zadeva C-783/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Provincial de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: GB

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali področje zaščite označbe porekla omogoča zaščito ne le v razmerju do podobnih proizvodov, ampak tudi do storitev, ki so povezane z neposredno ali posredno distribucijo teh izdelkov?

2.    Ali je treba zaradi nevarnosti kršitve zaradi prikazovanja (namigovanja), na katero se sklicujejo zadevni členi uredb Skupnosti1 2 , izvesti predvsem analizo uporabljenega imena, da se ugotovi učinke na povprečnega potrošnika, ali pa je treba v zvezi s to nevarnostjo kršitve zaradi prikazovanja (namigovanja) najprej ugotoviti, da gre za enake, podobne ali kompleksne proizvode, ki med svojimi sestavnimi deli vsebujejo proizvod, ki je zaščiten z označbo porekla?

3.    Ali je nevarnost kršitve zaradi prikazovanja (namigovanja) mogoče ugotoviti, kadar objektivno obstaja popolno ali zelo visoko sovpadanje imen, ali pa je treba to nevarnost kršitve določiti s stopnjevanjem glede na proizvode in storitve, pri katerih obstaja prikazovanje oziroma se nanje namiguje, da se lahko ugotovi, da je tveganje prikazovanja (namigovanja) majhno oziroma nepomembno?

4.    Ali gre pri zaščiti, ki jo določajo zadevni predpisi v primeru nevarnosti prikazovanja (namigovanja) ali izkoriščanja, za posebno zaščito, ki ustreza posebnostim teh proizvodov, ali pa mora biti zaščita nujno povezana s pravili o nelojalni konkurenci?

____________

1 Člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL 2006, L 93, str. 12).

2 Člen 103 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in razveljavitvi Uredb (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL 2013, L 347, str. 671).