Language of document :

Жалба, подадена на 30 юли 2019 г. от Belén Bernaldo de Quirós срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 5 юни 2019 г. по дело T-273/18, Bernaldo de Quirós/Комисия

(Дело C-583/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Belén Bernaldo de Quirós (представител: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 5 юни 2019 г., Bernaldo de Quirós/Комисия (T-273/18),

да се уважат исканията, направени пред първата инстанция,

да се осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски пред двете инстанции.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага само едно основание: изопачаване на фактите, явна грешка в преценката и неточни правни мотиви.

Във второто основание за обжалване, изложено пред Общия съд, жалбоподателят се е позовал на нарушение на принципа на зачитане на правото на защита в контекста на член 3 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица. Общия съд се е произнесъл по това основание в точки 81—94 от обжалваното решение.

Жалбоподателят счита, че направените от Общия съд констатации са фактически неточни. Според него обжалваното решение е опорочено от грешка при прилагане на правото и съдържа явна грешка в преценката, тъй като, от една страна, вътрешни правила не могат да оправдаят неспазване на разпоредба от Правилника и, от друга страна, въпросните ОРИ не предвиждат делегиране на правомощията на ОН. Накрая, тълкуването на разпоредбите на член 3 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица и на член 4, параграф 4 от ОРИ било с неточни правни мотиви.

____________