Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. července 2019 Belén Bernaldo de Quirós proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 5. června 2019 ve věci T-273/18, Bernaldo de Quirós v. Komise

(Věc C-583/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovateka): Belén Bernaldo de Quirós (zástupkyně: M. Casado García-Hirschfeld, advokátka)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek ze dne 5. června 2019, Bernaldo de Quirós v. Komise (T-273/18),

vyhovět návrhovým žádáním podaným v prvním stupni,

uložit Komisi náhradu veškerých nákladů řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka na podporu svého kasačního opravného prostředku vznáší jediný důvod vycházející ze zkreslení skutkového stavu, zjevně nesprávného posouzení a nesprávného právního odůvodnění.

Navrhovatelka ve svém druhém žalobním důvodu před Tribunálem uvedla porušení zásady dodržování práva na obhajobu v rámci článku 3 přílohu IX služebního řádu úředníků. Tribunál rozhodl o tomto důvodu v bodech 81 až 94 napadeného rozsudku.

Navrhovatelka se domnívá, že konstatování, ke kterému dospěl Tribunál, jsou z věcného hlediska nesprávná. Domnívá se, že napadený rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením a obsahuje zjevně nesprávné posouzení, protože zaprvé interní předpisy nemohou odůvodnit nedodržení ustanovení služebního řádu a zadruhé dotčená obecná prováděcí ustanovení (OPU) nestanoví delegaci pravomocí OOJ. Konečně výklad ustanovení článku 3 přílohy IX služebního řádu úředníků a článku 4 odst. 4 OPU vede k nesprávnému právnímu odůvodnění.

____________