Language of document :

Appel iværksat den 30. juli 2019 af Belén Bernaldo de Quirós til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 5. juni 2019 i sag T-273/18, Bernaldo de Quirós mod Kommissionen

(Sag C-583/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Belén Bernaldo de Quirós (ved advokat M. Casado García-Hirschfeld)

Den anden part: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Annullation af dom af 5. juni 2019, Bernaldo de Quirós mod Kommissionen (T-273/18).

Appellanten gives medhold i påstandene for første instans.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne i begge instanser.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har til støtte for sin appel fremført et eneste anbringende om forkert gengivelse af de faktiske omstændigheder, om anlæggelse af et åbenbart urigtigt skøn og om en urigtig retlig begrundelse.

I det andet anbringende i det for Retten anlagte søgsmål havde appellanten påberåbt sig en tilsidesættelse af princippet om overholdelse af retten til forsvar i forbindelse med artikel 3 i bilag IX til tjenestemandsvedtægten. Retten tog stilling til dette anbringende i den appellerede doms præmis 81-94.

Appellanten er af den opfattelse, at Rettens konstateringer er materielt forkerte. Appellanten har anført, at den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl og at der heri er anlagt et åbenbart urigtigt skøn, dels for så vidt som de nationale regler ikke kan begrunde en manglende overholdelse af en vedtægtsbestemmelse, dels for så vidt som de omhandlede almindelige gennemførelsesbestemmelser ikke fastsætter delegation af ansættelsesmyndighedens kompetence. Endelig indeholder fortolkningen af bestemmelserne i artikel 3 i bilag IX til tjenestemandsvedtægten og af artikel 4, stk. 4, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser en urigtig retlig begrundelse.

____________