Language of document :

Belén Bernaldo de Quiróse 30. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 5. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-273/18: Bernaldo de Quirós versus komisjon

(kohtuasi C-583/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Belén Bernaldo de Quirós (esindaja: avocate M. Casado García-Hirschfeld)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada 5. juuni 2019. aasta otsus kohtuasjas T-273/18: Bernaldo de Quirós vs. komisjon;

rahuldada esimeses kohtuastmes esitatud nõuded;

mõista mõlema kohtuastme kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuse põhjendamiseks üheainsa väite, et moonutatud on fakte, tehtud ilmne hindamisviga ja esitatud õiguslikult ebatäpne põhjendus.

Üldkohtule esitatud hagi teises väites tugines apellant kaitseõiguste rikkumisele personalieeskirjade IX lisa artikli 3 raames. Üldkohus käsitles seda väidet vaidlustatud kohtuotsuse punktides 81–94.

Apellant leiab, et Üldkohtu järeldused on sisuliselt väärad. Tema hinnangul on vaidlustatud kohtuotsuses rikutud õigusnormi ja tehtud ilmne hindamisviga, sest esiteks ei saa sise-eeskirjadega põhjendada personalieeskirjade sätte eiramist ja teiseks ei ole kõnealustes üldistes rakendussätetes ette nähtud ametisse nimetava asutuse volituste delegeerimist. Viimaseks märgib apellant, et personalieeskirjade IX lisa artikli 3 ja üldiste rakendussätete artikli 4 lõike 4 tõlgendus on õiguslikust seisukohast ebatäpselt põhjendatud.

____________