Language of document :

Valitus, jonka Belén Bernaldo de Quirós on tehnyt 30.7.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-273/18, Bernaldo de Quirós v. komissio, 5.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-583 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Belén Bernaldo de Quirós (edustaja: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa tuomion 5.6.2019, Bernaldo de Quirós v. komissio (T-273/18)

hyväksyy ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt vaatimukset

velvoittaa komission korvaamaan kaikki molemmissa oikeusasteissa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja esittää yhden ainoan valitusperusteen, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin on ottanut tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, tehnyt ilmeisen arviointivirheen ja esittänyt oikeudellisesti virheellisiä perusteluja.

Unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämässään toisessa kanneperusteessa valittaja oli vedonnut puolustautumisoikeuksien kunnioittamista koskevan periaatteen loukkaamiseen henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 3 artiklan yhteydessä. Unionin yleinen tuomioistuin lausui tästä kanneperusteesta valituksenalaisen tuomion 81–94 kohdassa.

Valittaja katsoo, että unionin yleisen tuomioistuimen esittämät toteamukset ovat aineellisesti virheellisiä. Se katsoo, että valituksenalaista tuomiota rasittaa oikeudellinen virhe ja ilmeinen arviointivirhe siltä osin kuin yhtäältä sisäisillä säännöillä ei voida oikeuttaa henkilöstösääntöjen säännöksen noudattamatta jättämistä ja toisaalta kyseisissä säännöissä ei säädetä nimittävän viranomaisen toimivallan siirtämisestä. Lopuksi se katsoo, että henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 3 artiklan ja kyseisten sääntöjen 4 artiklan 4 kohdan säännösten tulkinta sisältää oikeudellisesti virheellisiä perusteluja.

____________