Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 30. jūlijā Belén Bernaldo de Quirós iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 5. jūnija spriedumu lietā T-273/18     Bernaldo de Quirós/Komisija

(Lieta C-583/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Belén Bernaldo de Quirós (pārstāvis: M. Casado García-Hirschfeld, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Atcelt 2019. gada 5. jūnija spriedumu Bernaldo de Quirós/Komisija (T-273/18);

apmierināt pirmajā instancē izvirzītos prasījumus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus abās instancēs.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza vienu vienīgu pamatu, ar ko tiek apgalvots, ka ir sagrozīti faktiskie apstākļi, pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā un pamatojums esot juridiski nepareizs.

Vispārējā tiesā iesniegtās apelācijas sūdzības otrajā pamatā apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka neesot ievērots tiesību uz aizstāvību princips atbilstoši Civildienesta noteikumu IX pielikuma 3. pantam. Vispārējā tiesa par šo pamatu ir izteikusies pārsūdzētā sprieduma 81. - 94. punktā.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja uzskata, ka Vispārējās tiesas konstatējumi esot būtībā neprecīzi. Viņa uzskata, ka pārsūdzētajā spriedumā esot pieļauta tiesību kļūda un acīmredzama kļūda vērtējumā, jo, pirmkārt, ar iekšējiem noteikumiem nevarot pamatot Civildienesta noteikumos paredzētas normas neievērošanu un, otrkārt, attiecīgajos vispārīgajos īstenošanas noteikumos (VĪN) neesot paredzēta iespēja deleģēt iecēlējinstitūcijas kompetencē ietilpstošus jautājumus. Visbeidzot, Civildienesta noteikumu IX pielikuma 3. panta un VĪN 4. panta 4. punkta noteikumu interpretācijas pamatojums esot juridiski nepareizs.

____________