Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 30 juli 2019 door Bélen Bernaldo de Quirós tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 5 juni 2019 in zaak T-273/18, Bernaldo de Quirós/Commissie

(Zaak C-583/19 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Bélen Bernaldo de Quirós (vertegenwoordiger: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

het arrest van 5 juni 2019, Bernaldo de Quirós/Commissie (T-273/18) nietig verklaren;

de in eerste aanleg geformuleerde vorderingen toewijzen;

de Commissie verwijzen in alle kosten van beide instanties.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert de verzoekende partij een enkel middel aan: verdraaiing van de feiten, kennelijke beoordelingsfout en een rechtens onjuiste motivering.

In het tweede middel van het bij het Gerecht ingestelde beroep stelde rekwirante schending van het beginsel van eerbiediging van de rechten van verdediging in het kader van artikel 3 van bijlage IX bij het Ambtenarenstatuut. Het Gerecht heeft zich uitgelaten over dit middel in de punten 81 tot en met 94 van het bestreden arrest.

Rekwirante betoogt dat de vaststellingen van het Gerecht feitelijk onjuist zijn. Rekwirante stelt dat het bestreden arrest blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en een kennelijke beoordelingsfout bevat, aangezien interne regels de niet-naleving van een statutaire bepaling niet kunnen rechtvaardigen en de betrokken algemene uitvoeringsbepalingen niet voorzien in de delegatie van bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag. Tot slot zou de uitlegging van artikel 3 van bijlage IX bij het Ambtenarenstatuut en artikel 4, lid 4, van de algemene uitvoeringsbepalingen hebben geleid tot een rechtens onjuiste motivering.

____________