Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 czerwca 2019 r. w sprawie T-273/18, Bernaldo de Quirós / Komisja, wniesione w dniu 30 lipca 2019 r. przez Belén Bernaldo de Quirós

(Sprawa C-583/19 P P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Belén Bernaldo de Quirós (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku z dnia 5 czerwca 2019 r., Bernaldo de Quirós / Komisja (T-273/18);

Uwzględnienie żądań wniesionych w pierwszej instancji;

Obciążenie Komisji kosztami postępowania w obu instancjach.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnosząca je strona podnosi jeden zarzut, dotyczący przeinaczenia okoliczności faktycznych, oczywistego błędu w ocenie i niewłaściwego uzasadnienia prawnego.

W drugim zarzucie skargi wniesionej do Sądu wnosząca odwołanie podniosła naruszenie zasady poszanowania prawa do obrony w ramach art. 3 załącznika IX regulaminu pracowniczego. Sąd orzekł w przedmiocie tego zarzutu w pkt 81-94 zaskarżonego wyroku.

Wnosząca odwołanie uważa, że ustalenia poczynione przez Sąd są merytorycznie błędne. Uważa, że zaskarżony wyrok narusza prawo i jest obarczony oczywistym błędem w ocenie, ponieważ, po pierwsze, normy wewnętrzne nie mogą uzasadniać braku poszanowania przepisu regulaminu, a po drugie, przedmiotowe ogólne przepisy wykonawcze nie przewidywały delegowania uprawnień organu powołującego. Wreszcie, wykładnia przepisów art. 3 załącznika IX do regulaminu pracowniczego oraz art. 4 ust. 4 ogólnych przepisów wykonawczych zawiera nieprawidłowe uzasadnienie prawne.

____________