Language of document :

Odvolanie podané 30. júla 2019: Belén Bernaldo de Quirós proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. júna 2019 vo veci T-273/18, Belén Bernaldo de Quirós/Komisia

(vec C-583/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Belén Bernaldo de Quirós (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, advokátka)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok z 5. júna 2019, Bernaldo de Quirós/Komisia (T-273/18),

vyhovieť návrhom podaným v prvostupňovom konaní,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania na oboch inštanciách.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka na podporu svojho odvolania uvádza jediný odvolací dôvod založený na skreslení skutkového stavu, nesprávnom posúdení a na nesprávnom právnom odôvodnení.

Odvolateľka vo svojom druhom žalobnom dôvode podanom na Všeobecnom súde uviedla porušenie zásady práva na obranu v rámci článku 3 prílohu IX služobného poriadku. Všeobecný súd rozhodol o tomto dôvode v bodoch 81 až 94 napadnutého rozsudku.

Odvolateľka sa domnieva, že konštatovanie, ku ktorému dospel Všeobecný súd, je z vecného hľadiska nesprávne. Usudzuje, že napadnutý rozsudok je z právneho hľadiska chybné a obsahuje zjavne nesprávne posúdenie, pretože po prvé vnútorné predpisy nemôžu odôvodňovať nedodržanie ustanovenia služobného poriadku a po druhé dotknuté všeobecné vykonávacie ustanovenie (VVU) neupravuje zverenie právomocí menovaciemu orgánu. Napokon výklad ustanoví článku 3 prílohy IX služobného poriadku a článku 4 ods. 4 VVU vedie k nesprávnemu právnemu odôvodneniu.

____________