Language of document :

Överklagande ingett den 30 juli 2019 av Belén Bernaldo de Quirós av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 5 juni 2019 i mål T-273/18, Bernaldo de Quirós mot kommissionen

(Mål C-583/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Belén Bernaldo de Quirós (ombud: M. Casado García-Hirschfeld, advokat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva domen av den 5 juni 2019, Bernaldo de Quirós/kommissionen (T-273/18),

bifalla talan såvitt avser de yrkanden som framställdes i första instans,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande har klaganden gjort gällande en enda grund, avseende en missuppfattning av omständigheterna, en uppenbart oriktig bedömning, samt en oriktig rättslig motivering.

Inom ramen för den andra grund som åberopats till stöd för den talan som väckts vid tribunalen gjorde klaganden gällande att principen om iakttagande av rätten till försvar i enlighet med artikel 3 i bilaga IX i tjänsteföreskrifterna hade åsidosatts. Tribunalen uttalade sig om denna grund i punkterna 81–94 i den överklagade domen.

Klaganden anser att tribunalens slutsatser är oriktiga i materiellt hänseende. Klaganden anser att den överklagade domen är behäftad med en felaktig rättstillämpning och en uppenbart oriktig bedömning, dels såtillvida att interna regler inte kan motivera ett åsidosättande av en bestämmelse i tjänsteföreskrifterna, dels såtillvida att den aktuella genomförandebestämmelsen inte föreskriver att befogenheter kan delegeras tillsättningsmyndigheten. Slutligen innehåller tribunalens tolkning av bestämmelserna i artikel 3 i bilaga IX i tjänsteföreskrifterna och artikel 4.4 i genomförandebestämmelserna en oriktig rättslig motivering.

____________