Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. listopada 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Savezna Republika Njemačka protiv SE

(predmet C-768/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Savezna Republika Njemačka

Tuženik: SE

Intervenijent: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prethodna pitanja

Treba li se u pogledu podnositelja zahtjeva za azil koji je prije punoljetnosti svojeg djeteta kojem je kao članu obitelji koja je postojala u državi podrijetla nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu odobren status supsidijarne zaštite nakon punoljetnosti (u daljnjem tekstu: korisnik zaštite) ušao u državu članicu domaćina korisnika zaštite te u njoj također podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva za azil) u slučaju nacionalnog propisa kojim se u vezi s odobravanjem prava na odobravanje supsidijarne zaštite, izvedenog od prava korisnika zaštite, upućuje na članak 2. točku (j) Direktive 2011/95/EU1 za odgovor na pitanje je li korisnik zaštite „maloljetan” u smislu članka 2. točke (j) treće alineje Direktive 2011/95/EU uzeti u obzir trenutak donošenja odluke o zahtjevu za azil njegova podnositelja ili pak određeni prethodni trenutak, poput trenutka u kojem je

(a)    korisniku zaštite odobren status supsidijarne zaštite,

(b)    podnositelj zahtjeva za azil podnio svoj zahtjev,

(c)    podnositelj zahtjeva za azil ušao u državu članicu domaćina ili je

(d)    korisnik zaštite podnio svoj zahtjev za azil?

2.    Ako je

(a)    mjerodavan trenutak podnošenja zahtjeva:

Treba li u tom pogledu uzeti u obzir zahtjev za zaštitu koji je nadležnom nacionalnom tijelu podnesen pisanim putem, usmeno ili na drugi način (zahtjev za azil) ili formalno podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu?

(b)    mjerodavan trenutak ulaska podnositelja zahtjeva za azil ili trenutak njegova podnošenja zahtjeva za azil: je li također bitno što u tom trenutku još nije bilo odlučeno o zahtjevu za zaštitu korisnika zaštite kojem je naknadno odobren status supsidijarne zaštite?

3.    (a)     Koji zahtjevi postoje u pogledu situacije opisane pod točkom 1. kako bi se podnositelj zahtjeva za azil smatrao „članom obitelji” (članak 2. točka (j) Direktive 2011/95/EU) koji je „prisutan u istoj državi članici u pogledu zahtjeva za međunarodnu zaštitu” u kojoj se nalazi osoba kojoj je odobrena međunarodna zaštita i koji je član obitelji koja je „već postojala u državi podrijetla”? Uključuje li to, među ostalim, da se obiteljski život između korisnika zaštite i podnositelja zahtjeva za azil nastavio u državi članici domaćinu u smislu članka 7. Povelje o temeljnim pravima ili je dovoljna puka istodobna prisutnost korisnika zaštite i podnositelja zahtjeva za azil u državi članici domaćinu? Je li jedan od roditelja član obitelji i ako se prema okolnostima pojedinačnog slučaja ulaskom nije namjeravala stvarno preuzeti odgovornost u smislu članka 2. točke (j) treće alineje Direktive 2011/95/EU za osobu kojoj je odobrena međunarodna zaštita, a koja je još maloljetna i nije u braku?

(b)    Ako na pitanje pod točkom 3.(a) treba odgovoriti na način da se obiteljski život između korisnika zaštite i podnositelja zahtjeva za azil morao nastaviti u državi članici domaćinu u smislu članka 7. Povelje o temeljnim pravima, je li bitno u kojem se trenutku nastavio? Treba li u tom pogledu osobito uzeti u obzir to što se obiteljski život nastavio u određenom roku nakon ulaska podnositelja zahtjeva za azil ili u trenutku u kojem je korisnik zaštite još bio maloljetan?

4.    Prestaje li status podnositelja zahtjeva za azil kao člana obitelji u smislu članka 2. točke (j) treće alineje Direktive 2011/95/EU punoljetnošću korisnika zaštite i time povezanim prestankom odgovornosti za osobu koja je maloljetna i nije u braku? Ako odgovor na to pitanje bude negativan: Postoje li svojstvo člana obitelji i s time povezana prava vremenski neograničeno i dalje nakon tog trenutka ili prestaju nakon određenog roka (ako da, kojeg?) ili nastupanjem određenog događaja (ako da, kojeg?)?

____________

1     Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL 2011., L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248.)