Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 18. októbra 2019 – Bundesrepublik Deutschland/SE

(vec C-768/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Bundesrepublik Deutschland

Žalovaný: SE

Vedľajší účastník konania: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciálne otázky

Má sa v prípade žiadateľa o azyl, ktorý pred dosiahnutím plnoletosti svojho dieťaťa, pokiaľ rodina existovala už v krajine pôvodu a ktorému na základe žiadosti o ochranu podanej pred dosiahnutím plnoletosti bola priznaná doplnková ochrana (ďalej len „osoba s doplnkovou ochranou“) po dosiahnutí plnoletosti, vstúpil do prijímajúceho členského štátu, v ktorom sa nachádza osoba s doplnkovou ochranou a tam rovnako podal žiadosť o medzinárodnú ochranu (ďalej len „žiadateľ o azyl“), v prípade vnútroštátnej úpravy, ktorá sa pri poskytnutí nároku na priznanie doplnkovej ochrany odvodeného od osoby s doplnkovou ochranou, odvoláva na článok 2 písm. j) smernice 2011/95/EÚ1 , v otázke, či osoba s doplnkovou ochranou je „maloletá“ v zmysle článku 2 písm. j) tretej zarážky smernice 2011/95/EÚ, zohľadniť okamih rozhodnutia o žiadosti o azyl žiadateľa o azyl alebo skorší okamih, napríklad okamih, v ktorom

osobe s doplnkovou ochranou bola priznaná doplnková ochrana,

žiadateľ o azyl podal svoju žiadosť o azyl,

žiadateľ o azyl vstúpil do prijímajúceho členského štátu alebo

osoba s doplnkovou ochranou podala svoju žiadosť o azyl?

V prípade,

že je smerodajný okamih podania žiadosti:

Má sa zohľadniť žiadosť o ochranu vyjadrenú písomne, ústne alebo iným spôsobom, ktorá je oznámená vnútroštátnemu orgánu príslušnému pre žiadosť o azyl (žiadosť o azyl) alebo skutočne podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu?

že je smerodajný okamih vstupu žiadateľa o azyl alebo okamih podania jeho žiadosti o azyl:

Záleží aj na tom, či k tomuto okamihu ešte nebolo rozhodnuté o žiadosti o ochranu osoby s doplnkovou ochranou, ktorej bola doplnková ochrana priznaná v neskoršom okamihu?

a)    Aké požiadavky sa majú klásť v situácií popísanej v prvej prejudiciálnej otázke, aby v prípade žiadateľa o azyl šlo o „rodinného príslušníka“ (článok 2 písm. j) smernice 2011/95/EÚ), ktorý „[je] prítomný v tom istom členskom štáte, pokiaľ ide o žiadosť o medzinárodnú ochranu“, v ktorom je prítomná osoba, ktorej bola priznaná medzinárodná ochrana, a s ktorým rodina „existovala už v krajine pôvodu“? Vyžaduje sa najmä, aby bolo rodinné spolužitie medzi osobou s doplnkovou ochranou a žiadateľom o azyl v zmysle článku 7 Charty základných práv Európskej únie znova obnovené alebo v tejto súvislosti postačuje len súčasná prítomnosť osoby s doplnkovou ochranou a žiadateľa o azyl v prijímajúcom členskom štáte? Je rodič aj vtedy „rodinným príslušníkom“, ak podľa okolností jednotlivého prípadu nepricestoval preto, aby v zmysle článku 2 písm. j) tretej zarážky smernice 2011/95/EÚ skutočne prevzal zodpovednosť za osobu, ktorej bola priznaná medzinárodná ochrana a ktorá je ešte maloletá a nezosobášená?

b)    V prípade, ak sa má prejudiciálna otázka 3a) zodpovedať v tom zmysle, že rodinný život medzi osobou s doplnkovou ochranou a žiadateľom o azyl v zmysle článku 7 Charty základných práv Európskej únie musí byť v prijímajúcom členskom štáte opäť obnovený, záleží na tom, ku ktorému okamihu došlo k obnoveniu? Má sa v tejto súvislosti vychádzať najmä z toho, či bol rodinný život obnovený v rámci určitej lehoty po vstupe žiadateľa o azyl, v okamihu podania žiadosti žiadateľa o azyl alebo v okamihu, v ktorom bola osoba s doplnkovou ochranou ešte maloletá?

Končí postavenie žiadateľa o azyl ako rodinného príslušníka v zmysle článku 2 písm. j) tretej zarážky smernice 2011/95/EÚ dosiahnutím plnoletosti osoby s doplnkovou ochranou a s tým spojeným zánikom zodpovednosti za osobu, ktorá je maloletá a nezosobášená? V prípade zápornej odpovede: Existuje toto postavenie rodinného príslušníka (a s tým spojené práva) naďalej aj po tomto okamihu časovo neobmedzene alebo zaniká po určitej lehote (ak áno: akej?) alebo ak nastanú určité udalosti (ak áno: aké?)?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 2011, s. 9).