Language of document :

Жалба, подадена на 14 август 2019 г. от CC срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 13 юни 2019 г. по дело T-248/17 RENV, CC/Парламент

(Дело C-612/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CC (представител: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението, постановено на 13 юни 2019 г. от Общия съд по дело T-248/17 RENV, с изключение на точка 3 от диспозитива, посветена на съдебните разноски,

да осъди Парламента да заплати обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени от жалбоподателя, според метода за изчисляване, посочен в исковата молба на последния по дело F-9/12,

да осъди Парламента да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят иска частична отмяна на решение от 13 юни 2019 г. по дело CC/Парламент, T-248/17 RENV (с изключение на точка 3 от диспозитива), с което Общият съд осъжда Парламента да заплати на жалбоподателя сумата от 6 000 EUR и всички съдебни разноски, като в останалата му част искът е отхвърлен.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква пет основания:

-    Нарушение на член 106 от Процедурния правилник на Общия съд — Нарушение на принципа на правна сигурност — Нарушение на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

-    Допуснати грешки при прилагане на правото, тъй като Общият съд не разпоредил исканите процесуално-организационни действия;

-    Изопачаване на обявлението за конкурс — Нарушение на отменителното съдебно решение — Незаконосъобразно заместване на преценка — Нарушение на член 1г, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица;

-    Допусната грешка при прилагане на правото, тъй като Общият съд изключил някои длъжности от оценката на загубата на възможност;

-    Произволно оценяване, грешка при прилагане на правото, липса на мотиви, липса на безпристрастност.

____________