Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 14. srpna 2019 CC proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 13. června 2019 ve věci T-248/17 RENV, CC v. Parlament

(Věc C-612/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: CC (zástupce: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek vydaný Tribunálem dne 13. června 2019 ve věci T-248/17 RENV, s výjimkou bodu 3 výroku, týkajícího se nákladů řízení,

uložil Parlamentu zaplatit náhradu veškeré majetkové a nemajetkové újmy, kterou žalobce utrpěl, stanovené způsobem uvedeným v jeho návrhu na zahájení řízení ve věci F-9/12,

uložil Parlamentu náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel navrhuje částečné zrušení rozsudku ze dne 13. června 2019 ve věci CC v. Parlament, T-248/17 RENV (s výjimkou bodu 3 výroku), kterým Tribunál uložil Parlamentu zaplatit navrhovateli částku 6 000 eur a náhradu veškerých nákladů řízení, přičemž žaloba byla ve zbývající části zamítnuta.

Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatel uplatňuje pět důvodů:

Porušení článku 106 jednacího řádu Tribunálu – Porušení zásady právní jistoty – Porušení článku 47 Listiny základních práv Evropské unie,

Nesprávná právní posouzení, jelikož Tribunál neprovedl navrhované provedení důkazů a organizační procesní opatření,

Zkreslení oznámení o výběrovém řízení – Nerespektování zrušujícího rozsudku – Protiprávní nahrazení posouzení svým vlastním – Porušení čl. 1d odst. 2 služebního řádu úředníků,

Nesprávné právní posouzení, jelikož Tribunál vyloučil některá pracovní místa z hodnocení ztráty příležitosti,

Svévolné hodnocení, nesprávné právní posouzení, nedostatečné odůvodnění, absence nestrannosti.

____________