Language of document :

Appel iværksat den 14. august 2019 af CC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. juni 2019 i sag T-248/17 RENV, CC mod Parlamentet

(Sag C-612/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: CC (ved Rechtsanwalt G. Maximini)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Retten den 13. juni 2019 i sag T-248/17 RENV ophæves, dog ikke hvad angår domskonklusionens punkt 3 vedrørende sagsomkostninger.

Parlamentet tilpligtes at betale de af appellanten lidte økonomiske og ikke-økonomiske tab, ifølge den beregningsmetode, der er fastsat i appellantens stævning i sag F-9/12.

Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har nedlagt påstand om delvis ophævelse af dom af 13. juni 2019 i sag CC mod Parlamentet, T-248/17 RENV (undtagen for så vidt angår domskonklusionens punkt 3), hvorved Retten dømte Parlamentet til at betale appellanten et beløb på 6 000 EUR og sagsomkostningerne, idet appelindstævnte i øvrigt blev frifundet.

Til støtte for appellen har appellanten fremført fem anbringender:

Tilsidesættelse af artikel 60 i Rettens procesreglement – tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet – tilsidesættelse af artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Retlige fejl, idet Retten ikke traf de begærede foranstaltninger til bevisoptagelse og tilrettelæggelse af sagen.

Forkert gengivelse af meddelelsen om udvælgelsesprøve – tilsidesættelse af annullationsdommen – ulovlig ændring af bedømmelsen – tilsidesættelse af tjenestemandsvedtægtens artikel 1d, stk.2.

Retlig fejl, idet Retten udelod visse elementer i bedømmelsen af den mistede mulighed.

Vilkårlig bedømmelse, retlig fejl, manglende begrundelse, ingen upartiskhed.

____________