Language of document :

CC 14. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-248/17 RENV: CC versus parlament

(kohtuasi C-612/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: CC (esindaja: Rechtsanwalt G. Maximini)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 13. juuni 2019. aasta otsus kohtuasjas T-248/17 REN, välja arvatud resolutsiooni punkt 3, mis käsitleb kohtukulusid;

mõista parlamendilt välja kogu apellandile tekitatud varaline ja mittevaraline kahju vastavalt arvutusmeetodile, mis on esitatud kohtuasja F-9/12 hagiavalduses;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant palub tühistada osaliselt 13. juuni 2019. aasta otsuse kohtuasjas T-248/RENV: CC vs. parlament (välja arvatud resolutsiooni punkt 3), milles Üldkohus mõistis parlamendilt välja 6000 euro suuruse summa ja kõik kohtukulud ning hagi ülejäänud osas rahuldamata jäeti.

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant viis väidet:

Üldkohtu kodukorra artikli 106 rikkumine – õiguskindluse põhimõtte rikkumine – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 rikkumine;

Õigusnormi rikkumine osas, milles Üldkohus ei teinud menetlustoiminguid ega võtnud menetlust korraldavaid meetmeid;

Konkursiteate moonutamine – Tühistava kohtuotsuse rikkumine – Hinnangu ebaseaduslik asendamine – Ametnike personalieeskirjade artikli 1d lõike 2 rikkumine;

Õigusnormi rikkumine osas, milles Üldkohus jättis teatud ametikohad võimaluse kaotuse hindamisel arvesse võtmata;

Meelevaldne hindamine, õigusnormi rikkumine, põhjenduse puudumine, erapooletuse puudumine.

____________