Language of document :

Valitus, jonka CC on tehnyt 14.8.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-248/17 RENV, CC v. parlamentti, 13.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-612/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: CC (edustaja: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 13.6.2019 antama tuomio asiassa T-248/17 RENV on kumottava lukuun ottamatta oikeudenkäyntikuluja koskevaa tuomiolauselman 3 kohtaa

Parlamentti on velvoitettava korvaamaan valittajalle aiheutuneet aineettomat ja aineelliset vahingot täysimääräisesti asiassa F-9/12 nostetussa kanteessa esitetyn laskentatavan mukaisesti

Parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vaatii kumoamaan osittain (tuomiolauselman 3 kohtaa lukuun ottamatta) unionin yleisen tuomioistuimen 13.6.2019 asiassa CC v. parlamentti, T-248/17 RENV, antaman tuomion, jolla unionin yleinen tuomioistuin on velvoittanut parlamentin maksamaan valittajalle 6 000 euroa ja korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan sekä hylännyt kanteen muilta osin.

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi viiteen valitusperusteeseen:

Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 106 artiklan rikkominen – Oikeusvarmuuden periaatteen loukkaaminen – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan rikkominen

Oikeudelliset virheet, koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole toteuttanut pyydettyjä asian selvittämistoimia ja prosessinjohtotoimia

Kilpailua koskevan ilmoituksen ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla – Kumoamista koskevan tuomion noudattamatta jättäminen – Arvioinnin lainvastainen korvaaminen omalla arvioinnilla – Henkilöstösääntöjen 1 d artiklan 2 kohdan rikkominen

Oikeudellinen virhe, koska unionin yleinen tuomioistuin on jättänyt tietyt toimet huomiotta mahdollisuuden menettämistä koskevassa arvioinnissa

Mielivaltainen arviointi, oikeudellinen virhe, perustelujen puuttuminen, puolueellisuus.

____________