Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 14. augustā CC iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 13. jūnija spriedumu lietā T-248/17 RENV, CC/Parlaments

(Lieta C-612/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: CC (pārstāvis: G. Maximini, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Atcelt Vispārējās tiesas 2019. gada 13. jūnija spriedumu lietā T-248/17 RENV, izņemot rezolutīvās daļas 3) punktu, kurš attiecas uz tiesāšanās izdevumiem;

Piespriest Parlamentam izmaksāt visu atlīdzību par apelācijas sūdzības iesniedzējam nodarīto morālo un mantisko kaitējumu, izmantojot tā pieteikumā par lietas ierosināšanu lietā F-9/12 noteikto aprēķina metodi;

Piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs lūdz daļēji atcelt 2019. gada 13. jūnija spriedumu lietā CC/Parlaments, T-248/17 RENV (izņemot rezolutīvās daļas 3) punktu), ar kuru Vispārējā tiesa piesprieda Parlamentam izmaksāt prasītājam summu 6000 EUR apmērā un atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus, pārējā daļā prasību noraidot.

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzējs izvirza piecus pamatus:

Vispārējās tiesas Reglamenta 106. panta pārkāpums – Tiesiskās drošības principa pārkāpums – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta pārkāpums;

Tiesību kļūdas, ciktāl Vispārējā tiesa nav veikusi lūgtos pierādījumu savākšanas pasākumus un procesa organizatoriskos pasākumus;

Paziņojuma par konkursu sagrozīšana – Sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, pārkāpums – Prettiesiska vērtējuma aizstāšana – Civildienesta noteikumu 1.d panta 2. punkta pārkāpums;

Tiesību kļūda, ciktāl Vispārējā tiesa ir izslēgusi noteiktas pozīcijas no iespējas zaudēšanas vērtējuma;

Patvaļīgs vērtējums, tiesību kļūda, pamatojuma neesamība, objektivitātes neesamība.

____________