Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie T-248/17 RENV, CC / Parlament, wniesione w dniu 14 sierpnia 2019 r. przez CC

(Sprawa C-612/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: CC (przedstawiciel: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku Sądu z dnia 13 czerwca 2019 r., T-248/17 RENV, z wyjątkiem pkt 3 sentencji zawierającego rozstrzygniecie o kosztach;

zasądzenie od Parlamentu zapłaty na rzecz skarżącej całej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione przez nią szkody i krzywdy, zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w skardze wszczynającej postępowanie w sprawie F-9/12;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca domaga się częściowego uchylenia wyroku z dnia 13 czerwca 2019 r., CC / Parlament, T-248/17 RENV (z wyjątkiem pkt 3 sentencji), na mocy którego Sąd zasądził od Parlamentu zapłatę na rzecz skarżącej kwoty 6000 EUR, obciążył go kosztami postępowania oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Na poparcie odwołania skarżąca podnosi pięć zarzutów:

Naruszenie art. 106 regulaminu postępowania przed Sądem – Naruszenie zasady pewności prawa – Naruszenie art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

Naruszenie prawa wskutek nie zarządzenia przez Sąd środków dowodowych i środków organizacji postępowania, o które wniesiono;

Przeinaczenie ogłoszenia o konkursie – Naruszenie wyroku stwierdzającego nieważność – Bezprawne zastąpienie oceny – Naruszenie art. 1d ust. 2 regulaminu pracowniczego;

Naruszenie prawa wskutek wyłączenia przez Sąd pewnych stanowisk z oceny utraty szansy;

Arbitralna ocena, naruszenie prawa, brak uzasadnienia, brak bezstronności.

____________