Language of document :

Odvolanie podané 14. augusta 2019: CC proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júna 2019 vo veci T-248/17 RENV, CC/Parlament

(vec C-612/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: CC (v zastúpení: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil rozsudok vydaný Všeobecným súdom 13. júna 2019 vo veci T-248/17 RENV, s výnimkou bodu 3 výroku týkajúceho sa trov konania,

uložil Parlamentu zaplatiť náhradu celej majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorú odvolateľ utrpel, stanovenú spôsobom uvedeným v jeho návrhu na začatie konania vo veci F-9/12,

uložil Parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ navrhuje čiastočné zrušenie rozsudku z 13. júna 2019 vo veci CC/Parlament, T-248/17 RENV (s výnimkou bodu 3 výroku), ktorým Všeobecný súd uložil Parlamentu zaplatiť odvolateľovi sumu 6 000 eur a náhradu všetkých trov konania, pričom žaloba bola v zostávajúcej časti zamietnutá.

Na podporu svojho odvolania uvádza odvolateľ päť dôvodov:

Porušenie článku 106 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu – Porušenie zásady právnej istoty – Porušenie článku 47 Charty základných práv Európskej únie,

Nesprávne právne posúdenia, keďže Všeobecný súd neprijal navrhované opatrenia na vykonanie dôkazov a na zabezpečenie priebehu konania,

Skreslenie oznámenia o výberovom konaní – Nerešpektovanie zrušujúceho rozsudku – Protiprávne nahradenie posúdenia svojím vlastným – Porušenie článku 1d ods. 2 Služobného poriadku úradníkov,

Nesprávne právne posúdenie, keďže Všeobecný súd vylúčil niektoré pracovné miesta z posudzovania straty príležitosti,

Svojvoľné posúdenie, nesprávne právne posúdenie, nedostatočné odôvodnenie, absencia nestrannosti.

____________