Language of document :

Överklagande ingett den 14 augusti 2019 av CC av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 juni 2019 i mål T-248/17 RENV, CC mot parlamentet

(Mål C-612/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: CC (ombud: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara tribunalens dom av den 13 juni 2019 i mål T-248/17 RENV med undantag för punkt 3 i domslutet, avseende rättegångskostnaderna,

förplikta parlamentet att ersätta hela den ideella och materiella skada som sökanden lidit, enligt den beräkningsmetod som fastställts i ansökan i mål F-9/12, och

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden begär delvis ogiltigförklaring av domen av den 13 juni 2019, CC/parlamentet, T-248/17 RENV (med undantag för punkt 3 i domslutet), där tribunalen förpliktade parlamentet att betala klaganden 6 000 euro jämte samtliga rättegångskostnader och ogillade talan i övrigt.

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden fem grunder:

–    Åsidosättande av artikel 106 i tribunalens rättegångsregler – Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen – Åsidosättande av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

–    Felaktig rättstillämpning, genom att tribunalen inte vidtagit de processledande åtgärder som begärts.

–    Förvanskning av innehållet i meddelandet om uttagningsprov – Åsidosättande av domen om ogiltigförklaring – Rättsstridigt ersättande av bedömningen med sin egen bedömning – Åsidosättande av artikel 1d.2 i tjänsteföreskrifterna.

–    Felaktig rättstillämpning, gom att tribunalen uteslutit vissa poster från utvärderingen av förlorade möjligheter.

–    Godtycklig utvärdering, felaktig rättstillämpning, bristande motivering, bristande opartiskhet.

____________