Language of document :

Žaloba podaná dne 21. listopadu 2019 – Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-849/19)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Bouchagiar, C. Hermes)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Řecká republika porušila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 směrnice 92/43/EHS1 , jakož i Smlouvu o fungování evropské unie tím, že ve stanovených lhůtách nepřijala všechna opatření nezbytná pro stanovení vhodných cílů ochrany a vhodných ochranných opatření ve vztahu ke 239 lokalitám významným pro Společenství (SCI), které se nacházejí na řeckém území a jsou obsaženy v rozhodnutí Komise 2006/613/ES ze dne 19. července 20062 ;

uložil Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Evropská komise tvrdí, že Řecká republika nestanovila vhodné povinnosti ochrany ve stanovených lhůtách ve vztahu ke 239 lokalitám významným pro Společenství, které se nacházejí na řeckém území.

Mimoto Evropská komise tvrdí, že Řecká republika nestanovila vhodná ochranná opatření ve stanovených lhůtách ve vztahu ke 239 lokalitám významným pro Společenství, které se nacházejí na řeckém území.

Z těchto důvodů porušila Řecká republika čl. 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 směrnice 92/43/EHS, jakož i Smlouvu o fungování evropské unie.

____________

1 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

2 Rozhodnutí Komise 2006/613/ES ze dne 19. července 2006, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (Úř. věst. L 259, 21.9.2006, s. 1).