Language of document :

21. novembril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(kohtuasi C-849/19)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouchagiar, C. Hermes)

Kostja: Kreeka Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Kreeka Vabariik ei võtnud ettenähtud tähtaja jooksul kõiki vajalikke meetmeid, et kehtestada Kreeka territooriumil asuvate ja komisjoni 19. juuli 2006. aasta otsusega 2006/613/EÜ1 hõlmatud 239 ühenduse tähtsusega ala kaitseeesmärke ja jättis nende alade suhtes võtmata sobivad kaitsemeetmed, siis on Kreeka Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad talle direktiivist 92/43/EMÜ2 ;

mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Komisjon väidab, et Kreeka Vabariik jättis Kreeka territooriumil asuvate 239 ühenduse tähtsusega ala suhtes selleks ette nähtud tähtaja jooksul kehtestamata sobivad kaitseeesmärgid.

Veel väidab Euroopa Komisjon, et Kreeka Vabariik jättis Kreeka territooriumil asuvate 239 ühenduse tähtsusega ala suhtes selleks ette nähtud tähtaja jooksul võtmata sobivad kaitsemeetmed.

Neil põhjustel rikkus Kreeka Vabariik väidetavalt direktiivi 92/43/EMÜ artikli 4 lõiget 4 ja artikli 6 lõiget 1 ning Euroopa Liidu toimimise lepingut.

____________

1 Komisjoni 19. juuli 2006. aasta otsus 2006/613/EÜ, millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu Vahemere biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade loetelu (ELT 2006, L 259, lk 1).

2 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT 1992, L 206, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102).