Language of document :

Kanne 21.11.2019 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(asia C-849/19)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Bouchiagiar, C. Hermes)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta

toteamaan, että Helleenien tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 92/43/ETY1 4 artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan eikä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole vahvistanut säädetyssä määräajassa asianmukaisia suojelutavoitteita eikä toteuttanut tarvittavia suojelutoimenpiteitä Helleenien tasavallan alueella sijaitsevien 239 yhteisön tärkeänä pitämän alueen osalta, jotka sisältyvät 19.7.2006 tehtyyn komission päätökseen 2006/613/EY2 ,

velvoittamaan Helleenien tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Euroopan komission mukaan Helleenien tasavalta ei ole säädetyssä määräajassa vahvistanut asianmukaisia suojelutavoitteita Helleenien tasavallan alueella sijaitsevien 239 yhteisön tärkeänä pitämän alueen osalta.

Se on lisäksi sitä mieltä, että Helleenien tasavalta ei ole säädetyssä määräajassa toteuttanut tarvittavia suojelutoimenpiteitä Helleenien tasavallan alueella sijaitsevien 239 yhteisön tärkeänä pitämän alueen osalta.

Näin ollen Helleenien tasavalta on rikkonut direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 4 kohtaa ja 6 artiklan 1 kohtaa sekä Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta.

____________

1 Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY (EYVL 1992, L 206, s. 7).

2 Neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesta luettelosta Välimeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista 19.7.2006 tehty komission päätös 2006/613/EY (EUVL 2006, L 259, s. 1).