Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 21. novembrī – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

(Lieta C-849/19)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. Bouchagiar un C. Hermes)

Atbildētāja: Grieķijas Republika

Prasītājas prasījumi

Prasītāja lūdz Tiesu:

atzīt, ka Grieķijas Republika ir pārkāpusi pienākumus, kas tai izriet no Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 4. punkta un 6. panta 1. punkta 1 , kā arī Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo tā noteiktajos termiņos neesot pieņēmusi visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai noteiktu atbilstošus aizsardzības mērķus un atbilstošus aizsardzības pasākumus attiecībā uz 239 Kopienas nozīmes teritorijām (KNT), kuras atrodas Grieķijas teritorijā un kuras ir ietvertas Komisijas 2006. gada 19. jūlija Lēmumā 2006/613/EK 2 ;

piespriest Grieķijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Eiropas Komisija uzskata, ka Grieķijas Republika noteiktajos termiņos neesot noteikusi atbilstošus aizsardzības pienākumus attiecībā uz 239 Kopienas nozīmes teritorijām, kuras atrodas Grieķijas teritorijā.

Turklāt Eiropas Komisija apgalvo, ka Grieķijas Republika noteiktajos termiņos neesot ieviesusi atbilstošus aizsardzības pasākumus attiecībā uz 239 Kopienas nozīmes teritorijām, kuras atrodas Grieķijas teritorijā.

Šo iemeslu dēļ Grieķijas Republika esot pārkāpusi Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 4. punktu un 6. panta 1. punktu, kā arī Līgumu par Eiropas Savienības darbību.

____________

1 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV 1992, L 206, 7. lpp.).

2 Komisijas Lēmums 2006/613/EK (2006. gada 19. jūlijs), ar ko atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK pieņem Kopienas nozīmes teritoriju sarakstu Vidusjūras bioģeogrāfiskajam reģionam (OV 2006, L 259, 1. lpp.).