Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2019 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka

(Sprawa C-849/19)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouchagiar, C. Hermes)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że nie podejmując w wyznaczonych terminach wszelkich niezbędnych działań dla określenia odpowiednich celów w zakresie ochrony i odpowiednich działań ochronnych w odniesieniu do 239 terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, które znajdują się na terytorium Grecji i są objęte decyzją Komisji 2006/613/WE z dnia 19 lipca 2006 r.1 , Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG2 , a także na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja Europejska uważa, że Republika Grecka nie określiła w wyznaczonych terminach odpowiednich celów w zakresie ochrony 239 terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, które znajdują się na terytorium Grecji.

Ponadto Komisja Europejska uważa, że Republika Grecka nie określiła w wyznaczonych terminach odpowiednich działań ochronnych dotyczących 239 terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, które znajdują się na terytorium Grecji.

Z powyższych względów Republika Grecka naruszyła art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG, a także Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

____________

1     Decyzja Komisji 2006/613/WE z dnia 19 lipca 2006 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego, mających znaczenie dla (Dz.U. 2006, L 259, s. 1).

2     Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. 1992, L 206, s. 7).