Language of document :

Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2019 – Comisia Europeană/Republica Elenă

(Cauza C-849/19)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Bouchagiar, C. Hermes, agenți)

Pârâtă: Republica Elenă

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

declararea faptului că Republica Elenă a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (4) și articolul 6 alineatul (1) din Directiva 92/43/CEE1 , precum și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin neadoptarea, în termenele stabilite, a tuturor măsurilor necesare pentru stabilirea obiectivele de conservare adecvate și a măsurilor de conservare adecvate în legătură cu cele 239 de situri de importanță comunitară (SIC) care se află pe teritoriul elen și sunt vizate de Decizia 2006/613/CE a Comisiei din 19 iulie 20062 ;

obligarea Republicii Elene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia Europeană reține că Republica Elenă nu a stabilit, în termenele stabilite, obiectivele de conservare adecvate în legătură cu cele 239 de situri de importanță comunitară care se află pe teritoriul elen.

În plus, Comisia Europeană consideră că Republica Elenă nu a stabilit, în termenele stabilite, măsurile de conservare adecvate în legătură cu cele 239 de situri de importanță comunitară care se află pe teritoriul elen.

Pentru aceste motive, Republica Elenă ar fi încălcat articolul 4 alineatul (4) și articolul 6 alineatul (1) din Directiva 92/43/CEE, precum și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

____________

1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO 1992, L 206, p. 7, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 109).

2 Decizia 2006/613/CE a Comisiei din 19 iulie 2006 de adoptare, în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului, a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneeană (JO 2006, L 259, p. 1, Ediție specială 15/vol. 17, p. 21).