Language of document :

Žaloba podaná 21. novembra 2019 – Európska komisia/Helénska republika

(vec C-849/19)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouchagiar, C. Hermes)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Helénska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 4 ods. 4 a článku 6 ods. 1 smernice 92/43/EHS1 , ako aj Zmluvy o fungovaní Európskej únie tým, že v stanovených lehotách neprijala všetky opatrenia nevyhnutné na stanovenie primeraných cieľov ochrany a primeraných ochranných opatrení vo vzťahu k 239 lokalitám európskeho významu, ktoré sa nachádzajú na gréckom území a sú uvedené v rozhodnutí Komisie 2006/613/ES z 19. júla 20062 ,

uložil Helénskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Európska komisia tvrdí, že Helénska republika v stanovených lehotách nestanovila primerané povinnosti ochrany vo vzťahu k 239 lokalitám európskeho významu, ktoré sa nachádzajú na gréckom území.

Okrem toho Európska komisia tvrdí, že Helénska republika v stanovených lehotách nestanovila primerané ochranné opatrenia vo vzťahu k 239 lokalitám európskeho významu, ktoré sa nachádzajú na gréckom území.

Z týchto dôvodov Helénska republika podľa nej porušila článok 4 ods. 4 a článok 6 ods. 1 smernice 92/43/EHS, ako aj Zmluvu o fungovaní Európskej únie.

____________

1 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102).

2 Rozhodnutie Komisie 2006/613/ES z 19. júla 2006, ktorým sa v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS prijíma zoznam území európskeho významu pre stredomorskú biogeografickú oblasť (Ú. v. EÚ L 259, 2006, s. 1).