Language of document :

Tožba, vložena 21. novembra 2019 – Evropska komisija/Helenska republika

(Zadeva C-849/19)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Bouchagiar, C. Hermes)

Tožena stranka: Helenska republika

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je Helenska republika kršila obveznosti, ki jih ima na podlagi členov 4(4) in 6(1) Direktive 92/43/EGS 1 ter na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije, ker ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za določitev primernih ciljev ohranjanja in primernih ohranitvenih ukrepov glede 239 območij, pomembnih za Skupnosti (OPS), ki se nahajajo na grškem ozemlju in ki so zajeta z Odločbo Komisije 2006/613/EGS z dne 19. julija 2006 2 , v določenem roku;

Helenski republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Evropska komisija meni, da Helenska republika ni določila primernih obveznosti ohranjanja glede 239 območij, pomembnih za Skupnosti, ki se nahajajo na grškem ozemlju, v določenem roku.

Evropska komisija poleg tega meni, da Helenska republika ni določila niti primernih ohranitvenih ukrepov glede 239 območij, pomembnih za Skupnosti, ki se nahajajo na grškem ozemlju, v določenem roku.

Zato naj bi Helenska republika kršila člena 4(4) in 6(1) Direktive 92/43/EGS ter Pogodbo o delovanju Evropske unije.

____________

1 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 102).

2 Odločba Komisije z dne 19. julija 2006 o sprejetju seznama območij v sredozemski biogeografski regiji, pomembnih za Skupnost, v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS (UL 2006, L 259, str. 1).