Language of document :

Talan väckt den 21 november 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-849/19)

Rättegångsspråk: x

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bouchagiar, C. Hermes)

Svarande: Republiken Grekland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4.4 och 6.1 i direktiv 92/43/EEG1 samt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vidta nödvändiga åtgärder för att fastställa lämpliga målsättningar vad gäller bevarandet och lämpliga bevarandeåtgärder med avseende på de 239 områden av gemenskapsintresse som finns i Grekland och som anges i kommissionens beslut 2006/613/EG av den 19 juli 2006,2 och

förplikta Republiken Grekland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Europeiska kommissionen gör gällande att Republiken Grekland inte har fastställt, inom den föreskrivna fristen, lämpliga målsättningar vad gäller bevarandet av de 239 områden av gemenskapsintresse som finns inom medlemsstatens territorium.

Därutöver gör kommissionen gällande att Republiken Grekland inte har fastställt, inom den föreskrivna fristen, lämpliga bevarandeåtgärder avseende de 239 områden av gemenskapsintresse som finns inom medlemsstatens territorium.

Av dessa skäl har Republiken Grekland åsidosatt artiklarna 4.4 och 6.1 i direktiv 92/43/EEG samt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

____________

1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 1992, s. 7; svensk specialutgåva, område 15, volym 11, s. 114).

2 Kommissionens beslut av den 19 juli 2006 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en förteckning över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen (EUT L 259, 2006, s. 1).