Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 25. září 2019 – Vereniging van Effectenbezitters v. BP plc

(Věc C-709/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Žalobce: Vereniging van Effectenbezitters

Žalovaná: BP plc

Předběžné otázky

a. Musí být čl. 7 bod 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1, dále jen „nařízení Brusel Ia“) vykládán v tom smyslu, že přímý vznik čistě majetkové újmy na investičním účtu vedeném v Nizozemsku nebo na investičním účtu vedeném u banky nebo investiční společnosti usazené v Nizozemsku, která je důsledkem investičních rozhodnutí, která byla učiněna pod vlivem obecně celosvětově zveřejňovaných, ale nesprávných, neúplných a zavádějících informací nadnárodní společnosti kótované na burze, poskytuje dostatečnou vazbu na místo, kde došlo ke škodné události (Erfolgsort), zakládající mezinárodní příslušnost nizozemských soudů?

b. Pokud tomu tak není, je třeba dalších okolností, které odůvodňují příslušnost nizozemských soudů, a o jaké okolnosti se v takovém případě jedná? Postačují tyto další okolnosti [...], které jsou uvedeny v bodě 4.2.2 předkládajícího rozhodnutí, k tomu, aby založily příslušnost nizozemských soudů?

Musí být odpověď na první otázku jiná, pokud se jedná o žalobu podle článku 3:305a [Burgerlijk Wetboek (nizozemský občanský zákoník, dále jen „BW“)], podanou sdružením, jehož cílem je hájit na základě vlastní legitimace kolektivní zájmy investorů, kteří utrpěli újmu ve smyslu první otázky, což mj. vede k tomu, že nejsou zjišťována ani bydliště těchto investorů, ani zvláštní okolnosti individuálních nákupů, resp. individuálních rozhodnutí neprodat již vlastněné akcie?

Pokud jsou nizozemské soudy podle čl. 7 bodu 2 nařízení Brusel Ia příslušné k rozhodnutí o žalobě podané podle článku 3:350a BW, je pak dotyčný soud podle čl. 7 bodu 2 tohoto nařízení jak z mezinárodního, tak i vnitrostátního hlediska místně příslušný k rozhodnutí o všech následných individuálních žalobách na náhradu škody, podaných investory, kteří utrpěli újmu ve smyslu první otázky?

Pokud je dotyčný nizozemský soud ve smyslu třetí otázky k rozhodnutí o všech individuálních žalobách na náhradu škody, podaných investory, kteří utrpěli újmu ve smyslu první otázky, sice místně příslušný z mezinárodního, ale nikoli z vnitrostátního hlediska, musí se pak vnitrostátní místní příslušnost určit podle bydliště poškozeného investora, sídla banky, u které je veden osobní bankovní účet tohoto investora, nebo podle sídla banky, u které je veden investiční účet, nebo se musí vycházet z jiného určujícího kritéria?

____________