Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 25. september 2019 – Vereniging van Effectenbezitters mod BP plc

(Sag C-709/19)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen

Appellant: Vereniging van Effectenbezitters

Indstævnt: BP plc

Præjudicielle spørgsmål

a.    Skal artikel 7, nr. 2, i Bruxellesforordning I-a fortolkes således, at en ren økonomisk skade, der direkte indtræffer på en investeringskonto i Nederlandene eller på en investeringskonto tilhørende en i Nederlandene hjemmehørende bank og/eller investeringsvirksomhed, hvilken skade er en følge af investeringsbeslutninger truffet under påvirkning af almindelige men ukorrekte, ufuldstændige og vildledende oplysninger, der er spredt globalt af en international børsnoteret virksomhed, et tilstrækkeligt tilknytningsmoment for at tillægge de nederlandske retter international kompetence som retterne på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået (»Erfolgsort«)?

b    Såfremt dette spørgsmål besvares benægtende, kræves der da yderligere omstændigheder for, at de nederlandske retter bliver kompetente, og hvilke omstændigheder er der da tale om? Er de herefter i punkt 7 nævnte yderligere omstændigheder tilstrækkelige som grundlag for de nederlandske retters kompetence?

Skal spørgsmål 1 besvares anderledes, såfremt det drejer sig om en sag, der er anlagt på grundlag af artikel 3:305a i [Burgerlijk Wetboek (den borgerlige lovbog, herefter BW)] af en forening, der i medfør af sin egen ret har som formål at varetage de kollektive interesser hos de investorer, der har lidt skade som omhandlet i spørgsmål 1, hvilket blandt andet har til følge, at de nævnte investorers bopæl ikke bliver fastslået, hvilket også gælder for de særlige omstændigheder ved de individuelle købsforretninger eller individuelle beslutninger om ikke at sælge andele?

Såfremt de nederlandske retter på grundlag af artikel 7, nr. 2, i Bruxellesforordning I-a har kompetence til at træffe afgørelse i sagen anlagt på grundlag af BW’s artikel 3:305a, har disse retter da på grundlag af artikel 7, nr. 2, i Bruxellesforordning I-a også international og intern stedlig kompetence til at påkende alle senere anlagte individuelle erstatningssøgsmål fra investorer, der har lidt skade som omhandlet i spørgsmål 1?

Såfremt de nederlandske retter som omhandlet ovenfor i spørgsmål 3 har international kompetence men ikke intern stedlig kompetence til at påkende alle individuelle erstatningskrav fra investorer, der har lidt skade som omhandlet i spørgsmål 1, skal den interne stedlige kompetence da fastsættes på grundlag af den skadelidte investors bopæl, etableringsstedet for den bank, i hvilken denne investor har sin personlige bankkonto, eller etableringsstedet for den bank, hvor investeringskontoen føres, eller på grundlag af et andet tilknytningsmoment?

____________