Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 25. septembril 2019 – Vereniging van Effectenbezitters versus BP plc

(kohtuasi C-709/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Vereniging van Effectenbezitters

Vastustaja kassatsioonimenetluses: BP plc

Eelotsuse küsimused

1.    (a) Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1; edaspidi „Brüsseli Ia määrus“) artikli 7 punkti 2 tuleb tõlgendada nii, et tõsiasi, et puhtvaraline kahju, mis tuleneb rahvusvahelisel börsil noteeritud ettevõtja poolt rahvusvaheliselt avaldatud, kuid väära, mittetäieliku ja eksitava teabe alusel tehtud investeerimisotsustest, on vahetult avaldunud Madalmaade investeerimiskontol või Madalmaades asuvas panga või investeerimisühingus avatud investeerimiskontol, on piisav seos eeldamaks, et rahvusvahelise kohtualluvuse sätete kohaselt allub asi Madalmaade kohtutele, mille tööpiirkonnas kahju avaldus (kahju tekkimise koht)?

(b) Kui vastus on eitav, kas siis on nõutavad täiendavad asjaolud, mis põhjendavad asja allumist Madalmaade kohtutele, ja millised need asjaolud on? Kas [eelotsusetaotluse punktis 4.2.2] esitatud täiendavad asjaolud on piisavad, et põhjendada asja allumist Madalmaade kohtutele?

2.    Kas esimesele küsimusele tuleb vastata teisiti, kui tegemist on tsiviilseadustiku (Burgerlijk Wetboek, edaspidi „BW“) artikli 3:305a kohase hagiga, mille on esitanud ühendus, kelle eesmärk on enda õigusele tuginedes esindada esimeses eelotsuse küsimuses viidatud kahju kandnud investorite kollektiivseid huve, mis toob muu hulgas kaasa selle, et kindlaks ei saa teha kõnealuste investorite elukohta ega konkreetsete aktsiaostutehingute ega olemasolevate aktsiate müümata jätmise konkreetsete otsuste eriomaseid asjaolusid?

3.    Kui BW artikli 3:305a alusel esitatud hagi allub Brüsseli Ia määruse artikli 7 punkti 2 kohaselt Madalmaade kohtutele, kas siis tuleneb nii rahvusvahelise kui ka riigisisese kohtualluvuse sätetest, et asjaomasele kohtule alluvad sama määruse artikli 7 punkti 2 kohaselt kõik järgnevad individuaalsed kahjuhüvitise hagid, mille esitavad esimeses eelotsuse küsimuses viidatud kahju kandnud investorid?

4.    Kui kolmandas eelotsuse küsimuses viidatud Madalmaade kohtule alluvad kõik järgnevad individuaalsed kahjuhüvitise hagid, mille esitavad esimeses eelotsuse küsimuses viidatud kahju kandnud investorid, küll rahvusvahelise kohtualluvuse sätete kohaselt, kuid mitte riigisisese kohtualluvuse sätete kohaselt, kas siis tuleb määrata kohus, kellele allub asi riigisisese kohtualluvuse sätete kohaselt, kindlaks kahju kandnud investori elukoha alusel, selle panga asukoha alusel, kus on avatud kõnealuse investori isiklik pangakonto, või selle panga asukoha alusel, kus on avatud investeerimiskonto, või mõne muu seose alusel?

____________