Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 25. septembra 2019 – Vereniging van Effectenbezitters/BP plc

(vec C-709/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vereniging van Effectenbezitters

Žalovaný: BP plc

Prejudiciálne otázky

1.    (a)    Má sa článok 7 bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach | (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1) vykladať v tom zmysle, že priame spôsobenie čisto majetkovej škody na investičnom účte v Holandsku alebo investičnom účte v banke a/alebo investičnej spoločnosti so sídlom v Holandsku, ktorá je následkom investičných rozhodnutí, ktoré sa prijali pod vplyvom všeobecných celosvetovo zverejnených, ale nesprávnych, neúplných a mylných informácií medzinárodného podniku kótovaného na burze, predstavuje dostatočné kolízne kritérium pre určenie medzinárodnej príslušnosti holandských súdov podľa miesta vzniku škody (miesto výsledku)?

(b)    Ak tomu tak nie je, vyžadujú sa dodatočné okolnosti, ktoré odôvodňujú právomoc holandských súdov, a o aké okolnosti pri tom ide? Postačujú dodatočné okolnosti uvedené v bode 4.2.2 návrhu na to, aby bola založená právomoc holandských súdov?

2.    Má sa na prvú otázku odpovedať inak, ak ide o kolektívnu žalobu podanú podľa článku 3:305a Burgerlijk Wetboek (Občiansky zákonník, ďalej len „BW“) združením, ktorého cieľom je podľa vnútroštátneho práva zastupovanie kolektívnych záujmov investorov, ktorí utrpeli škodu v zmysle prvej otázky, čo okrem iného vedie k tomu, že sa neurčili ani jednotlivé bydliská týchto investorov, ani osobitné okolnosti individuálnych nákupov, respektíve individuálnych rozhodnutí nepredať už vlastnené akcie?

3.    Ak majú holandské súdy podľa článku 7 bodu 2 nariadenia Brusel Ia právomoc rozhodnúť o žalobe podanej podľa článku 3:305a BW, má potom dotknutý súd podľa článku 7 bodu 2 tohto nariadenia tak medzinárodnú, ako aj vnútroštátnu miestnu právomoc rozhodnúť o všetkých nadväzujúcich individuálnych žalobách o náhrade škody podaných investormi, ktorí utrpeli škodu v zmysle prvej otázky?

4.    Ak má dotknutý holandský súd v zmysle tretej otázky síce medzinárodnú, ale nie vnútroštátnu miestnu právomoc rozhodnúť všetky individuálne žaloby o náhrade škody podané investormi, ktorí utrpeli škodu v zmysle prvej otázky, má sa potom vnútroštátna miestna právomoc určiť podľa bydliska poškodeného investora, sídla banky, v ktorej je vedený osobný účet tohto investora, alebo sídla banky, v ktorej je vedený investičný účet, alebo sa má nadviazať na iné kolízne kritérium?

____________