Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 25. septembra 2019 – Vereniging van Effectenbezitters/BP plc

(Zadeva C-709/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vereniging van Effectenbezitters

Tožena stranka: BP plc

Vprašanja za predhodno odločanje

1. (a)    Ali je treba člen 7(2) [Uredbe Bruselj Ia] razlagati tako, da neposreden nastanek čisto finančne škode na nizozemskem skrbniškem računu ali skrbniškem računu banke in/ali investicijskega podjetja s sedežem na Nizozemskem – ta škoda pa je posledica naložbenih odločitev, sprejetih pod vplivom splošnih svetovno razširjenih, vendar nepravilnih, nepopolnih in zavajajočih informacij mednarodne družbe, ki kotira na borzi – pomeni zadostno navezno okoliščino za mednarodno pristojnost nizozemskega sodišča na podlagi kraja nastanka škode (v nadaljevanju: Erfolgsort)?

(b)    Če je odgovor nikalen: ali se za utemeljitev pristojnosti nizozemskega sodišča zahtevajo dodatne okoliščine, in katere so te okoliščine? Ali dodatne okoliščine, ki so navedene [spodaj v točki 7], zadostujejo za pristojnost nizozemskega sodišča?

2.    Ali je odgovor na prvo vprašanje drugačen, če gre za tožbo, ki jo na podlagi člena 3:305a BW vloži združenje, katerega cilj je na lastno pobudo zastopati kolektivne interese vlagateljev, ki so utrpeli škodo, kot je opredeljena v prvem vprašanju, posledica česar je med drugim, da niso ugotovljeni niti stalno prebivališče zgoraj navedenih vlagateljev niti posebne okoliščine posameznih nakupnih transakcij ali posameznih odločitev, da se ne prodajo delnice, ki so že v lasti?

3.    Če je nizozemsko sodišče pristojno, da v skladu s členom 7, točka 2, Uredbe Bruselj Ia odloča o tožbi, vloženi na podlagi člena 3:305a Bw, ali je potem to sodišče na podlagi člena 7(2) Uredbe Bruselj Ia tudi mednarodno pristojno in krajevno pristojno v državi za odločanje o vseh pozneje vloženih posamičnih odškodninskih tožbah vlagateljev, ki so utrpeli škodo v smislu prvega vprašanja?

4.    Če je nizozemsko sodišče v smislu tretjega vprašanja sicer mednarodno pristojno, ni pa krajevno pristojno v državi za odločanje o vseh posamičnih odškodninskih tožbah vlagateljev, ki so utrpeli škodo v smislu prvega vprašanja, ali se potem krajevna pristojnost v državi določi po stalnem prebivališču oškodovanega vlagatelja, sedežu banke, pri kateri ima ta vlagatelj odprt osebni bančni račun, sedežu banke, pri kateri je voden skrbniški račun, ali po kateri drugi navezni okoliščini?

____________