Language of document :

Žaloba podaná dne 25. listopadu 2019 – Evropská komise v. Maďarsko

(Věc C-856/19)

Jednací jazyk: maďarština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: C. Perrin a A. Sipos, zmocněnci)

Žalovaná: Maďarská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Maďarsko porušilo povinnosti vyplývající pro něj z čl. 10 odst. 2 a 3 směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků1 , jelikož po uplynutí přechodného období dne 31. prosince 2017 uplatňovalo celkovou spotřební daň v nižší sazbě než 60 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret, které byly propuštěny ke spotřebě, a vybíralo z 1 000 kusů cigaret spotřební daň nižší než 115 eur, a

uložit Maďarsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Článek 10 odst. 2 směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků stanoví, že od 1. ledna 2014 činí celková spotřební daň z cigaret nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě, ledaže je spotřební daň z 1 000 kusů cigaret alespoň 115 eur. Vzhledem k tomu, že Maďarsko vybírá spotřební daň nižší než 115 eur z 1 000 kusů cigaret, je vyžadováno, aby uplatňovalo sazbu spotřební daně rovnající se nebo vyšší než 60 % vážené průměrné ceny.

Za účelem dosažení této sazby spotřební daně bylo Maďarsku a sedmi dalším členským státům poskytnuto přechodné období, které uplynulo dne 31. prosince 2017. Podle čl. 10 odst. 2 a 3 směrnice 2011/64/EU měly tyto členské státy dosáhnout stanovené sazby spotřební daně na konci tohoto období.

Komise má za to, že Maďarsko nedosáhlo sazby spotřební daně stanovené v čl. 10 odst. 2 a 3 směrnice 2011/64/EU na konci přechodného období a od 31. prosince 2017 vybírá spotřební daň v nižší sazbě, než je sazba stanovená směrnicí.

____________

1  Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (Úř. věst. L 176).