Language of document :

Beroep ingesteld op 25 november 2019 – Europese Commissie/Hongarije

(Zaak C-856/19)

Procestaal: Hongaars

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Perrin en A. Sipos, gemachtigden)

Verwerende partij: Hongarije

Conclusies

vaststellen dat Hongarije niet heeft voldaan aan de verplichtingen die op deze lidstaat rusten krachtens artikel 10, leden 2 en 3, van richtlijn 2011/64/EU van de Raad van 21 juni 2011 betreffende de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten1 , aangezien Hongarije na het verstrijken van de tot en met 31 december 2017 lopende overgangsperiode een totale accijns hanteert die minder bedraagt dan 60 % van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs van tot verbruik uitgeslagen sigaretten, en de geheven accijns minder dan 115 EUR per 1 000 sigaretten bedraagt;

Hongarije verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Volgens artikel 10, lid 2, van richtlijn 2011/64 bedraagt de totale accijns op sigaretten met ingang van 1 januari 2014 ten minste 60 % van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs van tot verbruik uitgeslagen sigaretten, tenzij de accijns ten minste 115 EUR per 1 000 sigaretten bedraagt. Hongarije heft een accijns van minder dan 115 EUR per 1 000 sigaretten, zodat deze lidstaat verplicht is om een accijns van ten minste 60 % van de gewogen gemiddelde prijs te hanteren.

Aan Hongarije en zeven andere lidstaten wordt krachtens artikel 10, lid 2, derde alinea, van richtlijn 2011/64 een overgangsperiode tot en met 31 december 2017 toegestaan om dat accijnspercentage te bereiken. Volgens artikel 10, leden 2 en 3, van richtlijn 2011/64 moeten die lidstaten na afloop van die periode voldoen aan de genoemde minima voor de accijns.

De Commissie betoogt dat Hongarije bij het verstrijken van de overgangsperiode de in artikel 10, leden 2 en 3, van richtlijn 2011/64 genoemde accijnsminima niet heeft bereikt en dat deze lidstaat ook na 31 december 2017 een accijns blijft heffen die minder bedraagt dan de in die richtlijn vastgelegde minima.

____________

1 PB 2011, L 176, blz. 24.