Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2019 r. – Komisja Europejska / Węgry

(Sprawa C-856/19)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Perrin i A. Sipos, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Węgry

Żądania strony skarżącej

Komisja wnosi do Trybunału o:

Stwierdzenie, że Węgry uchybiły zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 10 ust. 2 i 3 dyrektywy Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych,1 stosując po wygaśnięciu okresu przejściowego przyznanego do dnia 31 grudnia 2017 r. całkowity podatek akcyzowy niższy od 60 % średnioważonej ceny sprzedaży detalicznej papierosów dopuszczonych do konsumpcji i opodatkowując 1000 papierosów podatkiem akcyzowym niższym niż 115 EUR.

Obciążenie Węgier kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych od dnia 1 stycznia 2014 r. całkowity podatek akcyzowy ciążący na papierosach stanowi co najmniej 60 % średnioważonej ceny sprzedaży detalicznej papierosów dopuszczonych do konsumpcji, chyba że podatek akcyzowy wynosi co najmniej 115 EUR za 1000 papierosów. Ponieważ Węgry stosują podatek akcyzowy poniżej 115 EUR za 1000 papierosów, wspomniane państwo członkowskie podlega obowiązkowi ustanowienia podatku akcyzowego w wysokości równej lub wyższej 60% średnioważonej ceny.

Do osiągniecia tej kwoty podatku akcyzowego art. 10 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 2011/64/UE przyznał Węgrom i innym siedmiu państwom członkowskim okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 dyrektywy 2011/64/UE po upływie tego terminu wspomniane państwa członkowskie powinny osiągnąć wskazane pułapy podatku akcyzowego.

Komisja uważa, że po upływie okresu przejściowego Węgry nie osiągnęły pułapów podatku akcyzowego ustanowionych w art. 10 ust. 2 i 3 dyrektywy 2011/64/UE, oraz że po dniu 31 grudnia 2017 r. wspomniane państwo nadal stosuje podatek akcyzowy w niższej wysokości niż pułapy ustanowione w tej dyrektywie.

____________

1 Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2011, L 176, s. 24).