Language of document :

Žaloba podaná 25. novembra 2019 – Európska komisia/Maďarsko

(vec C-856/19)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Perrin a A. Sipos, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Maďarsko nesplnilo svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 10 ods. 2 a 3 smernice Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov1 , keďže po uplynutí prechodného obdobia 31. decembra 2017 uplatňovalo celkovú spotrebnú daň v nižšej sadzbe ako 60 % váženej priemernej maloobchodnej ceny cigariet, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu a vyberalo z 1 000 cigariet spotrebnú daň nižšiu ako 115 eur, a

zaviazal Maďarsko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Článok 10 ods. 2 smernice Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov stanovuje, že od 1. januára 2014 predstavuje celková spotrebná daň z cigariet minimálne 60 % váženej priemernej maloobchodnej ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu, iba ak je spotrebná daň z 1 000 cigariet aspoň 115 eur. Vzhľadom na to, že Maďarsko vyberá spotrebnú daň nižšiu ako 115 eur z 1 000 cigariet, sa vyžadovalo, aby uplatňovalo sadzbu spotrebnej dane rovnajúci sa alebo vyššiu ako 60 % váženej priemernej ceny.

Na účely dosiahnutia tejto sadzby spotrebnej dane bolo Maďarsku a siedmym ďalším členským štátom poskytnuté prechodné obdobie, ktoré uplynulo 31. decembra 2017. Podľa článku 10 ods. 2 a 3 smernice 2011/64/EÚ mali tieto členské štáty dosiahnuť stanovenú sadzbu spotrebnej dane na konci tohto obdobia.

Komisia sa domnieva, že Maďarsko nedosiahlo sadzby spotrebnej dane stanovené v článku 10 ods. 2 a 3 smernice 2011/64/EÚ na konci prechodného obdobia a od 31. decembra 2017 vyberá spotrebnú daň v nižšej sadzbe, ako je sadzba stanovená v smernici.

____________

1 Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 176, 2011, s. 24).