Language of document :

Tožba, vložena 25. novembra 2019 – Evropska komisija/Madžarska

(Zadeva C-856/19)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Perrin in A. Sipos, agenta)

Tožena stranka: Madžarska

Predloga tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Madžarska ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 10(2) in (3) Direktive Sveta 2011/64/EU z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah trošarine, ki velja za tobačne izdelke, 1 s tem, da je po izteku prehodnega obdobja do 31. decembra 2017 uporabila skupno trošarino, nižjo od 60 % tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, sproščenih v porabo, in s tem, da je obračunala trošarino, nižjo od 115 EUR, za 1000 cigaret.

Madžarski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom 10(2) Direktive Sveta 2011/64/EU z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah trošarine, ki velja za tobačne izdelke znaša skupna trošarina za cigarete od 1. januarja 2014 vsaj 60 % tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, sproščenih v porabo, razen če znaša trošarina vsaj 115 EUR za 1000 cigaret. Ker Madžarska uporablja trošarino, nižjo od 115 EUR, za 1000 cigaret, za navedeno državo članico velja obveznost določitve trošarine, ki znaša vsaj 60 % tehtane povprečne cene.

S členom 10(2), tretji pododstavek, Direktive 2011/64/EU je bilo za doseganje te višine trošarine Madžarski in sedmim drugim državam članicam odobreno prehodno obdobje do 31. decembra 2017. V skladu s členom 10(2) in (3) Direktive 2011/64/EU bi morale te države članice po izteku navedenega obdobja doseči določene mejne vrednosti trošarine.

Komisija meni, da Madžarska po izteku prehodnega obdobja ni dosegla mejnih vrednosti trošarine, določenih v členu 10(2) in (3) Direktive 2011/64/EU, in da navedena država članica od 31. decembra 2017 še naprej uporablja trošarino, ki je nižja od mejnih vrednosti, določenih v tej direktivi.

____________

1 Direktiva Sveta 2011/64/EU z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah trošarine, ki velja za tobačne izdelke (UL 2011, L 176, str. 24).