Language of document :

Talan väckt den 25 november 2019 – Europeiska kommissionen mot Ungern

(Mål C-856/19)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Perrin och A. Sipos)

Svarande: Ungern

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 10.2 och 10.3 i rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror(1 ) genom att efter utgången av övergångsperioden den 31 december 2017, tillämpa en total punktskatt som understiger 60 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigaretter som frisläpps för konsumtion och för att ta ut en punktskatt på mindre än 115 euro per 1000 cigaretter, och

förplikta Ungern att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 10.2 i rådets direktiv 2011/64/EU, av den 21 juni 2011, om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror, ska från och med den 1 januari 2014 den totala punktskatten på cigaretter utgöra minst 60 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för de cigaretter som frisläpps för konsumtion, med undantag för de medlemsstater som tar ut en punktskatt på minst 115 euro per 1 000 cigaretter. Eftersom Hungern tar ut en punktskatt per 1 000 cigaretter som understiger 115 euro är denna medlemsstat skyldig att införa en punktskatt på minst 60 % av det vägda genomsnittliga priset.

I artikel 10.2 i direktiv 2011/64/EU beviljades Ungern och sju andra medlemsstater en övergångsperiod fram till och med den 31 december 2017 för att uppfylla kraven angående nivån på punktskatten. Enligt artikel 10.2 och 10.3 i direktiv 2011/64/EU skulle dessa medlemsstater ha uppnått nämnda tröskelvärden vid utgången av denna övergångsperiod.

Kommissionen anser att Ungern vid utgången av övergångsperioden inte uppnådde tröskelvärdena för punktskatten som slås fast i artikel 10.2 och 10.3 i direktiv 2011/64/EU och att denna medlemsstat efter den 31 december 2017 fortsatt har tillämpat en punktskatt som understiger de tröskelvärden som slås fast i detta direktiv.

____________

(1 ) Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (EUT L 176, 2011, s. 24)